Disclaimer

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden De werkkledinggigant

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website Dewerkkledinggigant.nl van De werkkledinggigant.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd De werkkledinggigant te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van De werkkledinggigant geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. De Schoenengigant is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot De Werkkledinggigant te ontzeggen.

3.Wijziging
De werkkledinggigant is te allen tijde gerechtigd de informatie op De Werkkledinggigant en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Schoenengigant adviseert u De Werkkledinggigant en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel De Werkkledinggigant
De Werkkledinggigant beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over schoeisel in de breedste zin des woords. Op de door De Werkkledinggigant aangeboden producten zijn de voorwaarden van De Werkkledinggigant van toepassing. Op de producten die in de shop (mede) door partners van De Werkkledinggigant worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van De Werkkledinggigant). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via De Schoenengigant zijn de voorwaarden van De Werkkledinggigant respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door De Werkkledinggigant of haar partner geleverde deel van het pakket. De Werkkledinggigant streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel De Werkkledinggigant de informatie op DeWerkkledinggigant.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van De Werkkledinggigant bevat hyperlinks naar andere websites. Indien voor de gelinkte website andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. De Werkkledinggigant kan hyperlinks naar derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. De Werkkledinggigant is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat De Werkkledinggigant deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op DWerkkledingegigant.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij De Werkkledinggigant, haar partners en adverteerders. De Werkkledinggigant behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van De Werkkledinggigant, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van DeWerkkledinggigant.nl geldt: © 2011 De Werkkledinggigant, Nederland.

7. Informatie
De Werkkledinggigant en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van De Werkkledinggigant zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van De Werkkledinggigant. Het is niet toegestaan informatie die van De Werkkledinggigant wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
De Werkkledinggigant verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan DeWerkkledinggigant.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om De Werkkledinggigant te kunnen raadplegen of De Werkkledinggigant in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om De Werkkledinggigant te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door De Werkkledinggigant worden ontsloten. Bovendien is het verboden De Werkkledinggigant - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van DeWerkkleding gigant voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
De Werkkledinggigant spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van De Werkkledinggigant achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van DeWerkkleding gigant te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. De Werkkledinggigant staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. De Werkkledinggigant is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
De Werkkledinggigant sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van De Werkkledinggigant, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie en/of producten op De Werkkledinggigant of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf De Werkkledinggigant, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om De Werkkledinggigant te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Werkkledinggigant.12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.


13.  Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op De Werkkledinggigant gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van De Werkkledinggigant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te  ’s-Hertogenbosch.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x